جزوات درس :
1- استاتیک

2- جزوه درسی مقاومت مصالح 1
2/1 - تمرینات حل نشده فصل سوم
2/2- تمر ینات حل نشده فصل نهم

3-جزوه درسی مقاومت مصالح 2

4- جزوه درسی تحلیل سازه 1-کاردانی
4/1- جزوه درسی تحلیل سازه 1
4/2- حل تمرین تحلیل سازه 1

5-تمرینات حل نشده سازه 2
5/1 -جزوه تکمیلی سازه 2
5/2- جزوه درسی سازه 2

6- جزوه درسی طراحی سازه های بتنی 1

7- جزوه درسی طراحی سازه های بتنی 2

8- جزوه درس طراحی سازه های فولادی 1
8/1- تمرینات اعضای کششی

9- جزوه درسی طراحی سازه های فولادی 2

10- جزوه درسی محوطه سازی
10/1- قیرهای پرکننده
10/2-آسفالت
10/3- جزوه درسی محوطه سازی

11- جزوات درس دینامیک
11/1- حرکت مستقیم الخط
11/2- حرکت زاویه ای
11/3- حرکت کارتزین
11/4- حرکت نسبی
11/5- حرکت عمودی و مماسی
11/6- حرکت قطبی 1
11/7- نیرو - شتاب - جرم 1
11/8- نیرو - شتاب - جرم 2
11/9- نیرو - شتاب - جرم 3
11/10- حرکت قطبی 2

12- جزوه نقشه برداری كارشناسی
12/1- جزوه نقشه برداری كاردانی

13- جزوه درسی مهندسی زلزله
13/1- جزوه درسی مهندسی زلزله قسمت 2
13/2- آنالیز دینامیکی دکتر مقدم